تماس و مشاوره با
وکیل پایه یک دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 08 خرداد 1400
چگونه می توان ملک مشاع و مشترک را خلع ید کرد ؟

 چگونه می توان ملک مشاع و مشترک را خلع ید کرد ؟

مالکین یک ملک مشترک یا به تعبیر قانونی ملک مشاع صرفنظر از میزان سهم و حصه خود در صورتی که رضایتی به ادامه تصرفات یکی از مالکین مشاعی در ملک مشترک نداشته باشند، می توانند با استفاده از امتیاز ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست خلع ید مشاعی یا خلع ید از ملک مشاع و مشترک نمایند.مهم ترین تفاوت های بین مفهوم خلع ید و خلع ید مشاعی عبارتند از : 1- خلع ید به معنای عام شامل هر نوع مال می شود ولی خلع ید مشاع مخصوص اموال غیر منقول است-2- نتیجه خلع ید به معنای عام تحویل ملک به خواهان است ولی نتیجه خلع ید مشاعی خالی کردن ملک و قرار گرفتن آن تحت تصرف دادگاه .در ادامه در جهت آشنایی مخاطبان گرامی نمونه کامل یک پرونده خلع ید مشاعی و مراحل آن رائه و تقدیم حضور می گردد.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 12060

 

دادخواست - خلع ید مشاعی

خواهان :

1- مهران ...... نام پدر: حسین    به نشانی : تهران.خیابان ولیعصر ....... .

2- منوچهر ..... نام پدر : احمد    به نشانی : تهران. خیابان ولیعصر ....... .

خوانده :

1- امین .... نام پدر : حسن   به نشانی : تهران.خیابان ملت ....... .

تعیین خواسته و بهای آن :

1- خلع ید (خلع ید مشاعی) مقوم به 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 51/000/000 ریال

2- مطالبه خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست :

1- وکالت نامه به مشاره ....

2- سند مالکیت به شماره .....

3- کارت ملی به شماره .....

4- گواهی فوت به شماره .....

5- گواهی حصر وراثت به شماره .....

6- کارت ملی به شماره ....

شرح دادخواست خلع ید مشاعی 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام احترامالا به استحضار می رساند با عنایت به اينکه خانم مهری .... تنها به تاریخ 91/03/19 فوت نموده و دارایی ایشان عبارت از سه دانگ مشاع پلاک ثبتی .... فرعی از .... اصلی واقع در بخش ده تهران می باشد و به استناد گواهی حصر وراثت ضم دادخواست ملک مسکونی بین ورثه وی مشترک می باشد و ملک در تصرف خوانده (احد از مالکین مشاعی) می باشد موکلین تقاضای خلع ید از ملک مشاعی مذکور را درند. لذا صدور حکم خلع ید خوانده وفق مدارک پیوست و مستندا به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مستدعی است. نیز صدور حکم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مستدعی می باشد.

 

 

تامین دلیل تصرف ملک جهت استفاده در دعوای خلع ید مشاعی

خواهان / شاکی : آقای مهران .....

خوانده : آقای امین ....

موضوع : تامین دلیل

شماره پرونده : ......

بسمه تعالی

در تاریخ 39/03/19 در ساعت 16:30 اینجانب ..... عضو مجری قرار شورای حل اختلاف مجتمع شماره 62 در معیت وکیل خواهان ...... به شماهر پروانه ... به آدرس اعلامی تهران.خیابان ملت .... مراجعه و مشاهده گردید.ساختمان مذکور در آدرس اعلامی و دارای 3 طبقه می باشد که در آیفون فوق طبقه اول نام آقای .... و در طبقه دوم نام آقای امین ... نوشته شده است.با به صدا در آوردن زنگ آیفون هر سه طبقه، شخصی درب منزل مسکونی را باز نموده و خود را .. معرفی نموده و اظهار داشته بنده بهروز ..... برادر زاده آقای امین .... هستم که با احراز هویت کارت عضویت خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به شماره کارت ملی .....بنده به عنوان شاهد اظهار می دارم به مدت 40 سال است که آقای امین .... در این واحد مسکونی ساکن هستند و توضیح اینکه آقای امین .... 10 روز پیش در ایران بودند و در منزل مسکونی 2 ماه زندگی می نمودند و در حال حاضر در کشور سوئ می باشند و مدتی در ایران و مدتی در کشور سوئد زندگی می نمایند.ضمناً مستاجری در طبقه اول به نام آقای ... ساکن بودند که در حال حاضر در حال تخلیه عین مستاجره هستند.مراتب فوق ضمن حضور عضو مجری قرار مورد تایید و حضور در محل قرار می باشد.

 

رای دادگاه - خلع ید مشاعی

شماره پرونده : ..........

پرونده کلاسه : ........

مرجع رسیدگی : شعبه ۱۷ دادگاه عمومي حقوقي تهران

دادنامه شماره ...........
‏خواهان ها:1- آقاي منوچهر .... 2- آقاي مهران ...... با وکالت .............. .
خوانده : آقاي امین ..... به نشاني تهران- خیابان ملت ....... .
خواسته ها: 1-  خلع ید  2- مطالبه خسارت دادرسي

گردشکار - خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جري تشریفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاء‌کننده ذیل تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأي مي نماید.

متن رأي دادگاه - خلع ید مشاعی

درخصوص دعوی خواهان ها ۱- مهران .... ۲- منوچهر .... باوکالت......... بطرفیت خوانده امین ....... دایر بر خلع ید مشاعی ازپلاک تبتی ... فرعی از ....اصلی واقع دربخش ۱۰ تهران با احتساب خسارات دادرسی، اولا:نظر به اينکه وکیل خواهان ها دعوی خود را نسبت به آقای منوچهر ..... مسترد نموده است .بنابراین به استناد بند ب از ماده ۱۰۷ قانون آنین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در خصوص مورد صادر و اعلام می گردد.ثانیا نظر به اينکه مطابق مفاد گواهی  .....مورخ ۹۲/۹/۶ صادره از ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران,پلاک مورد ترافع درحیطه مالکیت رسمی مورث خواهان بوده و به موجب گواهی حصرورائت به شماره.... صادره از حوزه ۵۷ شورای حل اختلاف تهران، خواهان احد از وراث آن مرحومه می باشد و تصرفات خوانده نیزمحل مناقشه نبوده، و با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته، ادعای خواهان و مستندات ابرازی ایشان را خدشه وارد نکرده است.بنابراین دعوی خواهان به هیأت حاضرمحمول برصحت تشخیص میشود و به استناد مواد ۳۰۸و۳۱۱ قانون مدنی، حکم به خلع ید مشاعی با رعایت مقررات ماده ۴۳ از قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می گردد همچنین محکوم میشود خسارات دادرسی راوفق تعرفه قانونی بپردازد.رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰روز قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود.

رئیس شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.