تماس و مشاوره با
وکیل پایه یک دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 25 اردیبهشت 1400
پرونده مطالبه مهریه - تقسیط و تعدیل اقساط

 پرونده مطالبه مهریه - تقسیط و تعدیل اقساط

پس از انعقاد عقد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه خود را مطالبه نماید.در واقع از منظور از عندالمطالبه بودن مهریه همین است.در حال حاضر از مجموع مقررات راجع به مهریه میتوان چنین نتیجه گرفت که مهریه به طور کامل فقط در صورتی قابل مطالبه است که زن بتواند مالی از مرد به دادگاه معرفی کند.پس از محکومیت مرد به پرداخت مهریه او حق خواهد داشت اگر مدعی عدم توانایی پرداخت یکجای مهریه است درخواست اعسار و تقسیط بنماید.همچنین پس از صدور حکم اعسار و قسطی شدن مهریه در صورتی که مرد مدعی باشد به جهت تورم و کاهش ارزش پول یا کاهش درآمدش یا گران شدن سکه توان پرداخت آن اقساط را ندارد، می تواند تقاضای تعدیل اقساط مهریه یا کاهش اقساط مهریه را به دادگاه تقدیم نماید.

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 9800

رای دادگاه - مطالبه مهریه

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده
شماره دادنامه : ....
شماره  پرونده: .....

پرونده کلاسه : ...... 

خواهان : بهاره ........ فرزند علی به نشانی امیر آباد .......... .

خوانده : محسن ...... فرزند محمد تقی به نشانی شهرک غرب  ........... .

خواسته: مطالبه مهریه 

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است ت وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت  به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه مطالبه مهریه

درخصوص دادخواست خانم بهاره ..... فرزند علی بطرفیت آقای محسن ..... فرزند تقی بخواسته مهریه به تعداد ۱۰۵۹ عدد سکه تمام بهار آزادی . با توجه به تصویر مصدق سند رسمی ازدواج پیوست رابطه زوجیت به سبب عقد دائم نکاح بین طرفین وتعیین مهر به میزان ۱۳۵۹ عدد سکه تمام بهار آزادی محرز ومسلم است باعنایت به اينکه به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید ودر سند رسمی ازدواج مهر مذکور بر ذمه زوج و به نحو عندالمطالبه تعیین شده است و خوانده درجلسه دادرسی حاضر شده و ان را پذیرفته و دلیل بر پرداخت آن وبرائت ذمه خود ارائه نکرده است، دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 1082 و 1102 و 1287 و 1290 قانون مدنی ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه ئهای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را محکوم به پرداخت تعداد 1059 عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهر در حق خواهاان می نماید.این رای حضوری و به استناد اقرار خواهان قطعی است.

رییس شعبه 263 دادگاه خانواده تهران 

 

رای دادگاه - تقسیط مهریه

شماره ه دادنامه : .....

پرونده کلاسه : ......

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خاتواده ۲ ونک

خواهان : آقای محسن ..... فرزند : محمد تقی  به نشانی : خیابان بوسف آباد ................

خوانده : خانم بهاره .....  فرزند : علی   به نشانی : تهران خیابان امیر آباد شمالی .......

خواسته : تقسیط مهر به

گردشکار -  خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توحه به محتوبات پرونده ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه تقسیط مهریه

درخصوص دادخواست آقای ......فرزند محمدتقی بطرفیت خانم بهاره........ فرزند علی بخواسته صدور گواهی اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن موضوع دادنامه شماره .... صادره از همین شعبه که با عنابت به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر عدم توانائی بر پرداخت نقدی محکوم بها و شهادت شهود تعرفه شده خواهان درجلسه دادرسی که من الجمله اعسار خواهان را تائید نموده است و خوانده نیز اموال و املاکی که متعلق به خواهان باشد و بتوان از محل آن محکوم به یاد شده را استفاء نمود به دادگاه ارائه نداده است لذا دادگاه ادعای مطروحه راوارد تشخیص وبه استناد مواد او ۲۰ و ۲۳ قانون اعسار خواهان پرداخت نقدی و دفعی مهریه خوانده را صادر و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده ‎۱٩‏ آئین نامه اجرایی ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی پرداخت مهریه خوانده را در حق خواهان تقسیط می نماید بدین شرح که خواهان ملکف است ابتداء - بعنوان پیش قسط پرداخت و در هر ماه یک عدد سکه تمام بهار تا اتمام کامل محکوم به خوانده پرداخت نماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدینظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 263 دادگاه خانواده تهران

 

 

رای دادگاه - کاهش تقسیط مهریه

 

 شماره دادنامه : ......
 شماره پرونده : .....

پرونده کلاسه : ........
مرجع رسیدگی : ‏شعبه ۲۶۳ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده ۲

خواهان : آقای محسن .......  به نشانی یوسف آباد .......... .

خوانده : خانم بهاره ........ به نشانی تهران امیر آباد شمالی .......... .
خواسته : کاهش تقسیط مهریه

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به اپن شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه کاهش تقسیط مهریه

درخصوص دادخواست اقای محسن ...... فرزند محمد نقی بطرفیت خانم بهاره ...... فرزند علی بخواسته صدور حکم کاهش یمزان تقسیط مندرج در دادنامه شماره .... صادره از همان شعبه که با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر عدم نوانایی بر پرداخت نقدی و دفعی محکوم بها وشهادت شهود تعرفه شده خواهان در جلسه دادرسی که اعسار خواهان را تایید نموده اند و خوانده نیز علیرغم ابلاغ واقعی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اموال و املاکی که متعلق به خواهان باشند و بتوان از محل آن محکوم به یاد شده را استیفاء نمود به دادگاه ارائه نداده است لذا دادگاه ادعای مطروحه را وارد تشخیص داده وبه استناد مواد او۲۰و ۲۲ قانون اعسار خواشان را از پرداخت نقدی و دفعی محکوم بها معاف نموده و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پرداخت محکوم بها را در حق خواهان تقسیط می نماید بدین شرح که خواهان مکلف است در هر سه ماه دو عدد سکه تمام بهار آزادی تا اتمام کامل محکوم بها به خوانده پرداخت نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظراستان نهران میباشد.

رثیس شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران 

 

رای دادگاه تجدیدنظر - تقسیط مهریه

شماره دادنامه : ......

پرونده کلاسه : ......‏
مرجع رسیدگی : ‏شعبه چهل و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ‌
تجدیدنظر خواه : خانم بهاره ....... به نشانی : امیر آباد شمالی ....... .

تجدیدنظر خوانده : آقای محسن ...... به نشانی  : شهرک غرب  ............ .

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره .... مورخ 89/19/03‏ صادره از شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران

گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت بصدور رأی مینماید:

متن رأی دادگاه تجدیدنظر - کاهش اقساط مهریه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم بهاره ....... به طرفیت آقای محسن ....... نسبت به دادنامه شماره .... مورخ 89/03/19‏ صادره از شعبه ۲۶۳ دادگاه خانواده ‏تهران که بر قبول اعسار خواهان از پرداخت نقدی و دفعی مهریه همسرش اشعار می دارد نظر به اينکه در همان روز و در همان شعبه به شرح متن دادنامه  ..... مورخ 89/03/19 حکم به قبول اعسار و تقسیط محکوم به (مهریه) به نحو هر ۳ ماه ۲ سکه صادر گردیده و پرونده جریان اداری را طی می کند لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته منتفی می باشد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۷ تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

 

 

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو
دسته بندی مطالب و مقالات
امور حقوقی و قرارداد ها
دعاوی ملکی و غیر منقول
انحصار وراثت - ارث - وصیت
دعاوی خانواده و امور حسبی
امور کیفری - جرایم و مجازات ها
دعاوی تجاری - تجار و شرکت ها
دعاوی اداری و روابط کار
مطالب و موضوعات مهم
Skip Navigation Links.

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.