تماس و مشاوره با
وکیل پایه یک دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
مطالب حقوقی
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 22 تیر 1400
تاثیر تأمین دلیل در دعوای خلع ید

 تاثیر تأمین دلیل در دعوای خلع ید

خواسته دعوای خلع ید یا بیرون کردن غاصب یا رفع غصب در واقع خواسته کسی است که ملک یا مال متعلق به او موضوع تصرف غاصبانه (به تعبیر قانوگذار استیلای ید) قرار گرفته است.حکم خلع ید اصولاً باید علیه هر متصرفی اجرا شود چرا که اگر چنین نباشد محکوم علیه موقع اجرا مال را در اختیار شخص دیگری قرار می دهد و اجرای حکم را با این ترفند مختل می نماید.خواهان خلع ید می تواند با توسل به تاسیس تامین دلیل قبل از طرح دعوای خلع ید اوضاع و احوال موجود را در قالب صورتجلسه تامین دلیل توسط یک مرجع رسمی (شورای حل اختلاف) حفظ و ضبط نماید تا اصل تصرف غاصبانه و ویژگی ها و حواشی آن مورد انکار خوانده قرار نگیرد به خصوص انجام تامین دلیل در امکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یا خسارات ناشی از تلف منافع بسیار موثر و راهگشا است..در ادامه یک نمونه دادخواست و صورتجلسه تامین دلیل به عنوان مقدمه دادخواست خلع ید که توسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی با موفقیت انجام شده و منجر به صدور حکم خلع ید به نفع موکل گردیده است جهت اطلاع به استحضار مخاطبان گرامی می رسد.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 6379

دادخواست تامین دلیل

خواهان :  فاطمه .....  نام پدر : محمود   شغل : خانه دار   محل اقامت : تهران.خیابان فردوس غرب ......... .

خوانده :  جمیله .....   نام پدر : غلام      شغل : آزاد        محل اقامت : تهران.خیابان طالقانی ..........  .

وکیل : مسعود محمدی 

تعیین خواسته و بهای آن  :  تامین دلیل

دلایل و منضمات :

1- وکالتنامه وکیل 

2- سند وکالت فروش اموال غیر منقول

3- سند مالکیت

شرح دادخواست تامین دلیل 

ریاست محترم شورای حل اختلاف

با سلام

احتراماً به استحضار عالی می رساند طبق وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... تهران موکل مالک 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... فرعی از .... اصلی واقع در تهران خیابان طالقانی می باشد.با توجه به سکونت موکل در خارج از کشور، متاسفانه خوانده محترم، بدون اذن و اجازه موکل آپارتمان را به تصرف دیگری درآورده اندف که بدین وسیله جهت حفظ دلایل و امارات قانونی اسدعا دارد ضمت صدور قرار تامین دلیل دستورات مقتضی را در خصوص تحقیق در محل و کشف واقعیت صادر فرمایید.

با تشکر و تجدید احترام

 

صورتجلسه تامین دلیل و معاینه محل تصرف

خواهان : فاطمه ..... وکیل : مسعود محمدی

خوانده : جمیله .......

موضوع : تامین دلیل و معاینه محل تصرف

متن صورتجلسه تامین دلیل

به تاریخ 96/10/12 در اجرای قرار صادره از شعبه دوم شورای حل اختلاف تهران مبنی بر تامین دلیل (معاینه محل تصرف) اینجانب .... به عنوان مجری قرار در معین وکیل خواهان آقای مسعود محمدی (خواهان : فاطمه ...) رای ساعت 13 به آدرس تهران.خیابان طالقانی ........ مراجعه و با دق الباب درب را گشودند.شخص مراجعه کنندده به جلوی در حسب اظهاراتشان زهره ...... دختر حسن ..... می باشم و واحد فوق را مادرم فاطمه .... فرزند هاشم طبق اجاره نامه رسمی به شماره ..... از تاریخ 96/09/20 الی 97/09/20 اجاره نموده و قبل از این تاریخ که سال 95 باشد به مدت یک ماه تا تاریخ 96/09/20 هم ساکن بوده و از خانم زهره .... اجاره نامه داشتیم که اجاره نامه سال 95 را موجود نداریم.اجرای قرار راس ساعت 13:30 به پایان رسید و صورتجلسه به امضاء وکیل خواهان و خانم زهره ...... صورت گرفت.

توضیح : خانم فاطمه (خواهان) طبق سند شماره ..... دفترخانه شماره .... مالک می باشند .

 

دادخواست خلع ید 

خواهان : فاطمه ........ نام پدر : محمود   شغل : بازنشسته    محل اقامت : تهران.خیابان فردوس غرب ...... .

خوانده :  جمیله ......... نام پدر : غلام  شغل : خانه دار  محل اقامت : تهران.خیابان طالقانی ........... .

تعیین خواسته و بهای آن : خلع ید (به انضمام کلیه خسارات وارده دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل) مقوم به ....... ریال

دلایل و مضمات :

۱- سند مالکیت به شماره  .....

۲- وکالت نامه به شماره ........ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ..... ریال باطل شد.

۳- سند وکالت فروش اموال غیر منقول به شماره .... مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰

۴- اجاره نامه به شماره ..... مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۵- صورت مجلس به شماره ۳۸۴۴/۲/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

۶- پلاک ثبتی به شماره .... فرعی از .... اصلی .... دارای ارزش منطقه ای به مبلغ ۱۵۳۷۸۷۲۰ ریال

شرح دادخواست خلع ید

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احتراماً

به استحضار عالی می رساند سند مالکیت شماره ....... 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی .... فرعی از .... اصلی. مفروز و مجزی از ....‏ قطعه .... به مساحت ۷۲/۵۵ متر واقع در خیابان طالقانی ...... متعلق به موکل می باشد نظر به اينکه خوانده ردیف اول خانم جمیله .... پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود داشته و سپس منافع آن را به خوانده ردیف دوم خانم فاطمه.... انتقال داده و با پیگیری های مکرر نیز خواندگان از رفع تصرف غاصبانه و تحویل آن به موکل امتناع نموده اند. لذا با استناد به مواد 44 و 308 و 311 قانون مدنی صدور حکم به خلع ید خواندگان به انضام کلیه خسارات هزینه های دادرسی مورد استدعاست.

  

لایحه دفاعیه خلع ید

ریاسث محترم شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی

باسلام و تقدیم احترام

در خصوص پرونده کلاسه ..... با موضوع خلع ید که در آن شعبه تحت رسيدگي است.در مقام بیان خواسته و شرح منشاً اختلافات فی ما بین اینجانب و طرف دعوا به عرض می رسانم ؛

1- اینجانب فاطمه .... به موجب سند مالکیت شماره .... مالک رسمی ملک موضوع دعوا هستم که به موجب وکالتنامه شماره .... مورخ 93/06/10 اختیارات تام و کامل در خصوص آن ملک را به خانم نرگس .... دادم.

2- خانم نرگس ..... با اختیارات قانونی خود آپارتمان موصوف را برای مدت دو سال از 93 تا 95 در ازای 4 میلیون تومان پول پیش و ماهانه 308 عزار تومان به خوانده ریدف اول واگذار مینماید و قرار بر این می شود که خوانده ردیف اول به جای اجاره، اقساط وام مسکن را پرداخت نماید که مبلغ قرض الحسنه قبل از انقضای مدت به خانم جمیله .... عودت داده می شود به عبارت دیگر مبلغ 4 میلیون تومان قرض الحسنه بر ذمه موکل باقی نمانده و خوانده ردیف اول همه آن را دریافت نموده است.

3- خانم جمیله ...... بعد از انقضای مدت اجاره خود با معرفی خود به عنوان مالک اقدام به اجاره اپارتمان موصوف به خانم فاطمه .... خوانده ردیف دوم می نماید (تصویر اجاره نامه پیوست دادخواست بوده است) که در این خصوص تامین دلیل اخذ شده از شورای حل اختلاف پیوست لایحه می باشد.

4- بعد از اطلاع  موکل از این مراتب به دلیل انتقال منافع ملک متعلق به موکل بدون مجوز قانونی و با قصد و نیت سوءعلیه ایشان طرح دعوای کیفری انتقال منافع مال غیر می شود که متاسفانه با حضور پدر و مادر خوانده اول (که پدر و مادر موکل هم هستند و البته خود در دعوای دیگری طرف دعوا موکل می باشند و ایشان نیز به نحو غیر قانونی ملک موکل را تصرف کرده اند) و ادای شهادت دوروغین از سوی ایشا مبنی بر اینکه ما شاهد بودیم که دختر بزرگمان به طور لفظی به جواهر اختیار اجاره داد...دعوای کیفری مورد اشاره را تحت تاثیر قرار داده و متاسفانه دادیار محترم رسیدگی کننده با قبول این ادعا های دروغین به این بهانه که از سوی پدر و مادر مطرح میشود بدون توجه به این نکته مهم که پدر و مادر نیز خود از جمله کسانی هستند که اموال منوکل را تصاحب و غصب نموده اند اقدام به صدر قرار منع تعقیب می نمایند. نکته جالب توجه اینکه در پرونده کیفری و در صورت جلسات بازجویی خود خوانده ردیف اول به صراحت یه این قضیه اشاره داشته و جایی برای تردید باقی نمی گذارد.

5- خانم نرگس ..... به جهت سرمیه گذاری و جلوگیری از کاهش ارزش پول خود حوالی سال های 92 و 93 دو دستگاه اپارتمان خریده است که یکی را به طور مو در اختیار پدر و مادرش و دیگری را نیز به کیفتی که عرض شد در اختیار خواهر خود می گذارد.

6- متاسفانه در اثر تبانی و اقدامات توام با سونیت پدر  و مادر و خواهرشان در تلاش هستند که حتی این آپارتمان را به فروش برسانند کما اینکه قبلا ان را به طور غیر قانونی اجاره هم داده اند اطلاع از جریان فروش و مالک معرفی کردن خود و بردن مشتری از متصرف آپارتمان نقل قول میشود.(خوانده ردیف دوم) در پایان با اشاره به تبانی و رفتار مشابهی که خانم جواهر ..... به عنوان خوانده این پرونده کلاسه....(پدر و مادر ایشان ) دارند که هر دو با یک هدف مشخص می شود یعنی محروم کردن و تصاحب و غصب اموال موکل از محضر عالی درخواست می شود ضمن توجه به ارتباط بین دو پرونده  و رفتار مشابه خواندگان و هدف و نیت مشترکشان و ضمن دقت به اوراق محتویات پرونده در جهت اجرای عدالت و جلوگیری از سو استفاده این افراد حکم متقضی در جهت جلوگیری از تضییع حق موکل که هیچ حامی و پشتیبانی جز خداوند و عدالت ندارد صادر فرمایید.

 

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  - 88019243

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.