تماس و مشاوره با
وکیل پایه یک دادگستری
 
ساعات کاری دفتر
9:00 تا 18:00
نمونه آراء مراجع حقوقی
تاریخ انتشار: شنبه 15 شهریور 1399
ضرب و جرح عمدی - دعوا و درگیری فیزیکی

 ضرب و جرح عمدی - دعوا و درگیری فیزیکی

تعبیر و عنوان حقوقی آنچه که در لسان عامیانه به آن دعوا و درگیری فیزیکی گفته می شود، ضرب و جرح عمدی است.ضرب و جرح از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی یا به تعبیر کلی تر جرایم علیه اشخاص است.مجازات قانونی این جرم در شریعت آمده و عبارت است از : ابتدائاً دیه یا قصاص هم چنین ممکن است با توجه به نحوه وقوع آن مانند به کار بردن سلاح سرد یا گرم و یا نزاع دست جمعی قانونگذار مجازات اضافی از جمله حبس یا شلاق برای آن در نظر بگیرد.

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 8633

 

پرونده ضرب و جرح عـمــدی و درگیری

متن شکواییه - صدمه بدنی عمدی و درگیری

دادگاه : شعبه ... دادگاه عمومی جزایی 
وقت رسیدگی : 95/1/10
شاکی : زینب ................. 
متهم : بخشعلی ...............
اتهام : ایراد صدمه بدنی عمدی

متن کامل شکوائیه ایراد صدمه بدنی
ریاست محترم دادستان عمومی و انقلاب 
من زینب .......... از شوهرم بخشعلی ....... شکایت دارم ما سال 1370 ازدواج کرده ایم که تا این مدت ازدواج کتک خورده ام و آثار کتک داشته ام و چندین بار شکایت کرده ام و در اینجا چندین پرونده دارد و سال 76 نیز به شش نفر شتر محکوم شد که با قسم و آیه دروغ قرآن خود را تبرئه کرد و دیشب دوباره کتک مفصلی زد و آثار کتک در بدنم میباشد و غیر ازاین چندین بار در این مدت به خانه رفته ام فحاشی و کتک بسیار زده که شکایت نکرده ام بخاطر بچه ها؛ با مشت به سرم زده که بسیار درد می کند و گلویم را گرفته که حالت خفگی به من دست داده و گردنم و صورتم وبازویم زخم و کبود می باشد و چون شکایت نمی کردم سوء استفاده کرده و چاقو نیز آورده و تهدید به کشتن کرده که همه اینها را دختر بزرگم فاطمه شاهد است مگر بعلت ترس از پدرش شهادت ندهد و سابقه چاقو کشی به گردنم نیز از قبل دارد به همبن خاطر تأمین جانی ندارم و بعلت فرار از جانم از خانه اخر شب فرار کرده ام و به خانه پدرم رفته ام از شما خواهش میکنم به من که از سن 16 سالگی پا به خانه مثلاً پسر دایی خود گذاشته ام و الان 39 سال از عمرم میگذرد و هنوز نیز شکاک ، فحاش و بسیار بدبین می باشد و کتک میزند و اصلاً در خانه هیچ اختیاری به عنوان زن خانه مادر سه فرزند 20 ـ19 و18 ساله ندارم لطفاً به تقاضایم شما را به خدا رسیدگی کنید.»
شکوائیه در مورخ 94/1124 به شماره 4542 در دفتر کل ثبت گردید و توسط معاونت محترم دادسرای عمومی و انقلاب به شعبه 4 دادیاری ارجاع گردید.
برگ بازجوئی به تاریخ 94/1124 از شاکی توسط دادیار شعبه 4 تکمیل و شاکی از همسر خود آقای بخشعلی....... مجدداً بعلت ضرب و جرح و توهین و فحاشی شکایت خود را اعلام نموده و فرزند بزرگ خود را بعنوان شاهد معرفی نمود.
در مورخه 24/6/82 شاکی بدستور دادیار محترم جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی شد.

 

نظر پزشکی قانونی - ضرب و جرح عمدی و درگیری

یک عدد کبودی در سمت راست قفسه سینه
یک عدد خراشیدگی(حارصه) در سمت چپ چانه صورت
یک عدد سیاه شدگی وسیع در خلف بازوی دست چپ بهمراه خراشیدگی(در حد حارصه) در همین ناحیه
یک عدد کبودی در خلف پای چپ
یک عدد کبودی در قدام ران پای چپ
یک عدد کبودی روی گونه راست.
ضایعات فوق در اثر اصابت جسم سخت در طی 24 ساعت اخیر ایجاد گردیده اند مدت درمان قطعی از زمان حدوث 2 هفته تعیین میگردد.
در مورخه 94/11/26 شاکیه شاهد خود را که دختر ارشدش بود را حاضر نمود و همچنان بر شکایت خود باقی است.
دستور احضار متهم توسط دادیار شعبه چهارم داده شد تا ظرف سه روز پس از رویت احضاریه خود را به دادیاری معرفی نماید.

 

 اطلاع از تعریف و مجازات  قتل، ضرب و جرح، جرایم علیه جسم افراد 

 

صورتجلسه - ضرب و جرح عمدی و درگیری

به تاریخ 94/12/16 در وقت مقـرر فوق العـاده شعبه چهـارم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است خطاب به متهم : شکوائیه شاکیه دائر به توهین و ضرب و جرح به استناد اظهارات شاکیه احراز شهود و نظریه پزشکی قانونی تفهیم، از خودتان دفاع کنید؟
ایشان همسر بنده هستند از سالها قبل با هم اختلاف سلیقه داشتیم ولی در حدی نبوده که منجر به صدمه و جرح ایشان شود البته پرونده های مکرری در محاکم شعبات مطلع بوده که متأسفانه به نتیجه چندانی نرسیده پس از آن مکرراً مرا تهدید به وصول مهریه از طریق قانون نموده است که اقدام هم نموده و پس از اخذ مهریه مجدداً مراجعه و تقاضای زندگی مشترک داد با مهریه جدید. موضوع بر سر آش پشت پای فرزندم بود که اختلاف سلیقه آغاز شد و با هم بحث کردیم روبروی سینه من ایستاد گفت مرا بزن و دیگر نفهمیدم و متوجه نشدم چه شد و لی توهین را تکذیب میکنم هیچ توهینی نشده است ایشان به اموات من ناسزا گفته.
آخرین دفاعیات خود را بفرمائید؟
همانطور که عرض کردم بنده هیچ توهینی به ایشان نداشتم و چون با هم بحث کردیم متوجه نشدم چه اتفاقی افتاده است و تقاضای بخشش دارم.
اظهارات خود را گواهی کنید؟ 
متهم در همان تاریخ با صدور قرار کفالت توسط دادیاری شعبه چهارم آزاد شد.

 

صدور قرار - ضرب و جرح عمدی و درگیری

به تاریخ 94/12/17 در وقت فوق العاده شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است دادیار با مفید بودن تحقیقات ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از حضرت حق بشرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب :
احتراماً در پرونده کلاسه 4/473/84 در خصوص شکوائیه خانم زینب ....... علیه همسرش آقای بخشعلی ...... مبنی بر توهین و ضرب و جرح عمدی به شرح مندرج در پرونده بدین توضیح که متهم بلحاظ اختلافات کهنه و قدیمی که مکرر منجر به اقدام قانونی تا مرحله صدور رأی شده است تحت عنوان عدم توجه به شئونات همسر داری با وی مشاجره و در نهایت اقدام به ضرب و جرح می نماید.دادیار با عنایت به اظهارات شاکیه و تنها شاهدی که در منزل حضور داشته و عیناً نظاره گر مشاجره و ضرب و جرح بوده و نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح و دفاعیات بلا وجه در خصوص بزه توهین نظر به احتمالی بودن آن و فضای حاکم بر خانه و انکار شدید متهم و عدم کفایت اظهارات شاهد و مهمتر عدم ذکر نوع توهین از ناحیه شاکیه به جهت فقد ادله کافی مستنداً به بند ک ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به منع تعقیب و نسبت به ضرب و جرح به مجرمیت اظهار نظر میشود.
دادستان عمومی و انقلاب  مرتکب بزه را به استناد ماده 269 از قانون مجازات اسلامی و با توجه به دلائل موجود در پرونده کیفر خواست را در تاریخ 94/11/24 صادر نمودند.
در مورخ 94/1128 کیفر خواست در دفتر کل ثبت و توسط رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی ارجاع گردید.
پرونده به کلاسه 84/109/427 تشکیل و وقت حضور توسط دفتر شعبه به روز 95/1/10 ساعت 10 صبح تعیین گردید.
در صورتجلسه تنظیمی  در مورخ 95/1/10 متهم اتهام انتسابی را قبول داشته و تنها ادعا دارد که سیلی زده و همسرش او را عصبانی کرده که مجبور به این کار شده و اتهام توهین را رد کرد.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی نمود:

 

 

رأی دادگاه - صدمه بدنی عمدی و درگیری

در این پرونده آقای بخشعلی ........ فرزند کاظم 49 ساله شغل کارمند بلحاظ معرفی کفیل متهم است به ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به خانم زینب....... همسرش دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و کیفر خواست شماره 428 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و دلائل منعکسه درآن و اقرار توأم با دفاعیات غیر موجه متهم در محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی را محرز دانسته عمل وی منطبق است با مواد 294 و بند یک ماده 297 و تبصره 2 و بند ب ماده 302 و 481 و 484 از قانون مجازات اسلامی لذا وی را بابت کبودی در قفسه سینه به پرداخت 150/00 هشت نفر شتر بابت حارصه در بازوی چپ به پرداخت نصف یک نفرشتر بابت کبودیهای پای چپ وران پای چپ به پرداخت 300/100 نفر شتر و بابت کبودی گون راست سیاه شدگی بازوی چپ به پرداخت 6 نفر شتردر حق شاکیه محکوم می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.      

 

نظر نهایی - صدمه بدنی عمدی و درگیری فیزیکی :

با توجه به محتویات پرونده فوق و با تامل و امعان نظر در پرونده ملاحظه می شود که دادنامه صادره هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی مطابق موازین قانونی اصدار یافته است و کلیه تحقیقات لازمه از طرف دادیاری جهت صدور کیفر خواست دادستان محترم به صورت کامل انجام شده و هیچگونه نقصی مشاهده نمی شود و نهایتاً شعبه محترم با امعان نظر در پرونده موصوف رأی خود را وفق موازین قانونی صادر نموده است.

 

مطالب مرتبط با صدمه بدنی عمدی :

2- جرم قذف و مجازات قذف، حد قذف

3- مسئول پرداخت دیه و مهلت پرداخت دیه

4- دعوا، ضرب و جرح، درگیری، قصاص، وکیل کیفری

5- نمونه شکوائیه و رای کیفری تهدید،توهین و افتراء

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو
کلید واژه ها

رزرو وقت مشاوره حقوقی با ما

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره کلیک کنید.